top of page
法律法規

Stanovy

Kapitola 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Název asociace je „Česko-Tchaj-wanská Společnost“ (dále jen Společnost).

          本會英文譯名為"Česko-Tchaj-wanská Společnost"

          本會捷文譯名pro "Česko-Tchaj-wanská Společnost, zs"

Článek 2 Asociace je společenská organizace tvořená Tchajwanci s bydlištěm v České republice nebo jednotlivci, kteří se identifikují s Tchaj-wanem, je společenskou organizací založenou v souladu se zákonem o organizaci lidu Čínské republiky, není zisková.

Článek 3 Účel sdružení

 1. Podporovat kontakt a výměnu, vzájemnou pomoc a tok informací mezi tchajwanskými jednotlivci a rodinami žijícími v různých částech České republiky a shromažďovat zdroje pro usnadnění výuky čínštiny.

 2. Za účelem podpory výměny lidové kultury mezi Čínskou republikou a Českou republikou, představení tradičních čínských učitelů, posílení mezinárodního renomé a podpory dobrého obrazu demokratického režimu.

Kapitola 2 Členství

článek 4

 1. Formálními členy sdružení jsou jednotliví členové Každý, kdo souhlasí s účelem sdružení, má právo trvalého pobytu na území České republiky, je starší 20 let a je způsobilý jednat, vyplní přihlášku ke členství a platí členský příspěvek, aby se stal formálním členem.

 2. Zkušebními členy sdružení jsou individuální členové, kteří souhlasí s účelem sdružení, mají právo přechodného pobytu na území ČR, dosáhli věku 20 let a jsou způsobilí k jednání, vyplní přihlášku za členství a zaplatit členský příspěvek, aby se stal členem ve zkušební době.

Pátý

 1. Členové (nebo zkušební členové) mají povinnost dodržovat stanovy, účastnit se schůzí a platit členské příspěvky, pokud se neúčastní schůze třikrát po sobě, mohou být odvoláni usnesením č. valná hromada členů.

 2. Záležitostí jednání se účastní polovina oficiálních členů a usnesení nabývá účinnosti pouze se souhlasem poloviny přítomných členů.

 3. Budoucí členové mají během schůze pouze právo zúčastnit se schůze za účelem vyjádření stanoviska, ale nemají hlasovací právo.

 

Kapitola III Organizace a pravomoc

Článek 6  

 1. Asociace zaujímá oficiální valnou hromadu jako nejvyšší orgán, který na valné hromadě volí prezidenta, který je volen na čtyři roky a může být zvolen dvakrát znovu.

 2. Předseda zastupuje spolek navenek, řídí záležitosti spolku uvnitř a je z moci úřední předsedou valné hromady.

 3. Asociace může zřídit tajemníka a pokladníka, kteří budou prezidentovi pomáhat při prosazování záležitostí konference, organizování činnosti a finančního plánování.Výše uvedené funkce volí nebo odvolává prezident a zodpovídají se prezidentovi.

 4. Pod asociací spadá Česká tchajwanská tradiční čínská škola a její stanovy, práva a povinnosti jsou upraveny samostatně.

Kapitola 4 Místo konání

Článek 7  Místo jednání tohoto spolku je dočasně zřízeno v kanceláři pro komunikaci prezidenta a o změně místa jednání v budoucnu rozhoduje valná hromada členů.

Kapitola V Financování a účetnictví

Článek 8   Zdroje finančních prostředků pro toto sdružení jsou následující

 1. Členský poplatek: při vstupu formálního člena do klubu platí jednorázově 300 korun v české měně. Členové ve zkušební době platí polovinu platby.

 2. Roční členský příspěvek: 600 Kč ročně pro řádné členy. Budoucí členové budou poloviční. (Členům, kteří zastávají funkci prezidenta, tajemníka, financí atd., se jejich roční členské příspěvky sníží na polovinu)

 3. Asociace může přijímat dary nebo dotace od členů a vnějšího světa na financování záležitostí Asociace.

Článek 9 Hospodářským rokem sdružení je období od 1. ledna do 31. prosince každého roku. V průběhu valné hromady podá předseda valné hromadě zprávu o příjmech a výdajích za uplynulý rok.

Článek 10 Termínem zaplacení členských příspěvků je 1. prosince každého roku, kdo nezaplatí ani po dvou upomínkách tři měsíce po splatnosti, má se za to, že se členství automaticky vzdal. Členství bude obnoveno až po schválení doplatku valnou hromadou.

Článek 11 Po zrušení sdružení připadne zbývající majetek místní samosprávě nebo organizaci určené příslušným orgánem.

Kapitola VI Doplňující ustanovení

Článek 12 Pracovní řád sdružení stanoví valná hromada členů.

Článek 13 Stanovy se provádějí po schválení členskou schůzí a oznámení příslušnému orgánu ke schválení a totéž platí při jejich změně.

FB2.png
bottom of page